Liitumistasu arvutamise metoodika

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus

Veeseadus

Ühisveevärg ja kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Reoveest proovide võtmise ja reovee nõuetele vastavuse kontrollimise kord