Euroopa Liidu programmperiood 2014-2020

 

 

Projekti nimetus:         Jõelähtme valla Uusküla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine ja laiendamine

Projekti number:         2014-2020.7.01.18-1443

 

Toetuse rahuldamise otsus (TRO):                21.12.2018 nr 1-25/1176

TRO muutmise otsus:                        01.04.2020 nr 1-25/611

Projekti abikõlblikkuse periood                      21.12.2018 … 31.12.2021

 

Projekti kogumaksumus (lisandub käibemaks)                                 € 4 174 428,00 eurot

Projekti abikõlblikud kulud (lisandub käibemaks)                              € 4 062 346,00 eurot

o          sh EL Ühtekuuluvusfondi toetuse maksimumsumma            € 2 980 275,00 eurot

(mitte rohkem kui 73,36 % abikõlblikest kuludest)

o          sh omafinantseering (OÜ Loo Vesi ja Jõelähtme vald)         € 1 194 153,00 eurot

 

Projekti eesmärk on saavutada Jõelähtme valla Uusküla küla tiheasustuspiirkonna ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi (ÜVK) vastavus kehtestatud nõuetele. Abikõlblikud on investeeringud olemasolevate hoonestatud kinnistutele ÜVK liitumise võimaldamiseks, mis paiknevad üle 2000 ie reoveekogumisalal (Tallinn ja ümbrus, RKA0370010).

Toetust antakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ning keskkonnaministri 22.12.2014 määruse nr 59 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Veemajandustaristu arendamine” avatud taotlemise korral“ sätete alusel.

 

Kuni käesoleva ajani on Uuskülas kokku kogutav reovesi suunatud puhastamiseks Tallinna reoveepuhastile, kus on baseerutud AS Tallinna Vesi ja OÜ Loo Vesi vahel sõlmitud vastavasisulisele kokkuleppele. Leping lõppes 2019.a lõpus ning selgus, et AS Tallinna Vesi ei nõustu samadel tingimustel lepingut pikendama, kuna Uusküla reoveepumpla, mille kaudu pumbatakse Tallinna ühiskanalisatsioonisüsteemi ka Maardu linna reovesi (samuti plaanitud ka Kroodi Vesi ÜVK piirkonnast kokku kogutava reovee ära pumpamine), on AS Tallinna Vesi kinnitusel juba üle koormatud ja ei ole tehniliselt võimeline enam täiendavat reovett vastu võtma. Täiendava ca ca 8,5 km pikkuse survetorustiku rajamine kuni Priisle teel paikneva, AS-ile Tallinna Vesi kuuluva D2560 reoveekollektori šahtini ei ole OÜ Loo Vesi rahalisi võimekust ega ka ajalist eesmärki aluseks võttes võimalik.

Alternatiiv on olemas – Uusküla reovee suunamine AS Viimsi Vesi omanduses olevasse Muuga reoveepuhastisse, milleks rajatakse 2021.aasta lõpuks reovee ülepumpla, ca 3,2 km reovee survekanalisatsioonitorustikku ning reoveemõõdusõlm.

 

Projekti raames viiakse ellu alljärgnevad investeeringud:

 

Ühisveevärk                Ühiskanalisatsioon

Projektiga lisanduvad liitumispunktid                               102                                    381

Projektiga rekonstrueeritavad liitumispunktid       190                                    –

 

Lõplikud projekti väljundid selguvad peale projekteerimis- ja ehitustööde elluviimist.

 

Kuigi suur osa ÜVK torustike ehitustöödest on külas juba teostatud, siis ÜVK teenuste osutamine on võimalik peale seda, kui on tagatud ka reovee ärajuhtimine Muuga reoveepuhastile, mille eelduseks on vajaliku Nuudi tee magistraaltorustiku ja Oja tn ülepumpla rajamine. Need eeltingimused saavad täidetud 2021. aasta lõpuks.

 

ÜVKga liitumine on tasuta, kuid kinnistusisene ühendustorustik alates liitumispunktist kuni hooneteni tuleb projekteerida ja välja ehitada kinnistu omaniku enda kulul, kuna kinnistusisesed torustikud ei ole üldjuhul ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) osa.

 

Liitumise etapid on alljärgnevad (vt ka meie kodulehel toodud täpsem info):

  1. Tehniliste tingimuste taotluse esitamine
  2. Liitumistingimuste väljastamine vee-ettevõtte poolt
  3. Liitumisprojekti tellimine ja vee-ettevõttele kooskõlastamiseks suunamine läbi Ehitisregistri
  4. Liitumislepingu sõlmimine
  5. Kinnistusiseste torustike ehitus ja liitmine ÜVK-ga
  6. Liitumise kontroll, veearvesti paigaldamine ja teostusjoonise esitamine
  7. Teenuse osutamise lepingu sõlmimine

 

Projekti elluviimiseks on viidud läbi alljärgnevad hanked:

Jrk nr Hanke/lepingu nimetus Hanke liik Lepingu tüüp Hanke algus Riigi-hanke number Lepingu algus Lepingu lõpp Töövõtja
1 ÜVK torustike ja reoveepumplate projekteerimis-ehitustööd 1. etapp, Uusküla tee piirkond avatud riigihange kollane FIDIC 03.04.

2019

207131 29.05.

2019

01.06.

2020

Watercom OÜ, registrikood 11944939
2 ÜVK torustike ja reoveepumplate 2. etapi uurimis-projekteerimistööd avatud riigihange EKL 2016 22.02.

2019

205470 05.04.

2019

III kv

2021

AS Infragate Eesti, registrikood 10845129
3 Veetöötlusjaama, 2.astme pumpla ja reservuaari projekteerimis-ehitustööd avatud riigihange kollane FIDIC 18.07.

2019

211533 11.09.

2019

14.08.

2020

AS Schöttli Keskkonnatehnika (reg nr 10165908)
4 Uusküla ÜVK torustike ja reoveepumplate II etapi ehitustööd (2 osa) avatud riigihange punane FIDIC 29.07. 2020 224661  30.09.

2020

18.11.

2021

Watercom OÜ, registrikood 11944939
30.09. 2020 18.11. 2021 AS Merko Ehitus Eesti (reg nr 12203636)
5 Uusküla survekanalisatsiooni-torustiku ja reoveemõõdusõlme projekteerimis-ehitustööd avatud riigihange kollane FIDIC 18.11. 2020  229788 06.01. 2021 31.12.

2021

Watercom OÜ, registrikood 11944939
6 Omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenused hangete 1 ja 3 üle avatud riigihange valge FIDIC 25.04. 2019 208144 19.06. 2019 IV kv

2020

AS Infragate Eesti, registrikood 10845129
7 Omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenused hanke 4 ja 5 üle avatud riigihange valge FIDIC  30.07. 2020 225911 01.10. 2020 IV kv

2021

Tallinna Linnaehituse AS (reg nr 10307171)

 


Warning: Attempt to read property "queue" on null in /data01/virt84270/domeenid/www.loovesi.ee/htdocs/wp-includes/script-loader.php on line 2876

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /data01/virt84270/domeenid/www.loovesi.ee/htdocs/wp-includes/script-loader.php on line 2876