Projekti nimetus:        Jõelähtme valla Uusküla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine ja laiendamine

Projekti number:         2014-2020.7.01.18-1443

Toetuse rahuldamise otsus (TRO):              21.12.2018 nr 1-25/1176

TRO muutmise otsus:                                    01.04.2020 nr 1-25/611

Projekti abikõlblikkuse periood                      21.12.2018 … 31.12.2021

Projekti kogumaksumus (lisandub käibemaks)                                € 4 174 428,00 eurot

Projekti abikõlblikud kulud (lisandub käibemaks)                            € 4 062 346,00 eurot

o          sh EL Ühtekuuluvusfondi toetuse maksimumsumma          € 2 980 275,00 eurot

(mitte rohkem kui 73,36 % abikõlblikest kuludest)

o          sh omafinantseering (OÜ Loo Vesi ja Jõelähtme vald)        € 1 194 153,00 eurot

Projekti eesmärk on saavutada Jõelähtme valla Uusküla küla tiheasustuspiirkonna ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi (ÜVK) vastavus kehtestatud nõuetele. Abikõlblikud on investeeringud olemasolevate hoonestatud kinnistutele ÜVK liitumise võimaldamiseks, mis paiknevad üle 2000 ie reoveekogumisalal (Tallinn ja ümbrus, RKA0370010).

Toetust antakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ning keskkonnaministri 22.12.2014 määruse nr 59 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Veemajandustaristu arendamine” avatud taotlemise korral“ sätete alusel.

Kuni käesoleva ajani on Uuskülas kokku kogutav reovesi suunatud puhastamiseks Tallinna reoveepuhastile, kus on baseerutud AS Tallinna Vesi ja OÜ Loo Vesi vahel sõlmitud vastavasisulisele kokkuleppele. Leping lõppes 2019.a lõpus ning selgus, et AS Tallinna Vesi ei nõustu samadel tingimustel lepingut pikendama, kuna Uusküla reoveepumpla, mille kaudu pumbatakse Tallinna ühiskanalisatsioonisüsteemi ka Maardu linna reovesi (samuti plaanitud ka Kroodi Vesi ÜVK piirkonnast kokku kogutava reovee ära pumpamine), on AS Tallinna Vesi kinnitusel juba üle koormatud ja ei ole tehniliselt võimeline enam täiendavat reovett vastu võtma. Täiendava ca ca 8,5 km pikkuse survetorustiku rajamine kuni Priisle teel paikneva, AS-ile Tallinna Vesi kuuluva D2560 reoveekollektori šahtini ei ole OÜ Loo Vesi rahalisi võimekust ega ka ajalist eesmärki aluseks võttes võimalik.

Alternatiiv on olemas – Uusküla reovee suunamine AS Viimsi Vesi omanduses olevasse Muuga reoveepuhastisse, milleks rajatakse reovee ülepumpla, ca 3,2 km reovee survekanalisatsioonitorustikku ning reoveemõõdusõlm.

 

Käesoleva projekti raames viiakse ellu alljärgnevad investeeringud:

Ühisveevärk               Ühiskanalisatsioon

Projektiga lisanduvad liitumispunktid                              102                                    381

Projektiga rekonstrueeritavad liitumispunktid                 190                                     –

Lõplikud projekti väljundid selguvad peale projekteerimis- ja ehitustööde elluviimist.

Kuigi ÜVK torustike ehitustööd Uusküla tee, Künka tee, Tähe tee, Sepasauna tee, Tungla, Tule, Trammi, Ratta ja Tiigi tee piirkonnas on teostatud 2020.aasta suveks, siis ÜVK teenuste osutamine on võimalik peale seda, kui on tagatud ka reovee ärajuhtimine reoveepuhastile (seega peavad saama valmis ka vajalikud magistraaltorustikud ja ülepumplad Uusküla ÜVK II etapi raames). Eeldatavalt saavad need eeltingimused täidetud järgmise aasta (2021) teises pooles.

ÜVKga liitumine on tasuta, kuid kinnistusisene ühendustorustik alates liitumispunktist kuni hooneteni tuleb projekteerida ja välja ehitada kinnistu omaniku enda kulul, kuna kinnistusisesed torustikud ei ole üldjuhul ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) osa.

Kinnistusiseste torustike ehituseks on võimalik taotleda KIK toetust, vt https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine.

KIK reeglites on kirjas, et 6 kuu jooksul peale KIK poolt toetuse otsuse tegemist peab olema alustatud teenuste tarbimisega. Teenust ei saa aga tarbima asuda enne, kui põhitaristu (tänavatorustikud, pumplad jms) rajatud. Seega on soovitus maaomanikul KIKist toetust taotleda alates 2021.aasta kevadsuvest.

Projekti eeldatav hankeplaan:

Jrk nr Hanke/lepingu nimetus Hanke liik Lepingu tüüp Hanke algus Riigi-hanke number Lepingu algus Lepingu lõpp Töövõtja
1 ÜVK torustike ja reoveepumplate projekteerimis-ehitustööd 1. etapp, Uusküla tee piirkond avatud riigihange kollane FIDIC 03.04.

2019

207131 29.05.

2019

01.06.

2020

Watercom OÜ, registrikood 11944939
2 ÜVK torustike ja reoveepumplate 2. etapi uurimis-projekteerimistööd avatud riigihange EKL 2016 22.02.

2019

205470 05.04.

2019

14.11.

2019

AS Infragate Eesti, registrikood 10845129
3 Veetöötlusjaama, 2.astme pumpla ja reservuaari projekteerimis-ehitustööd avatud riigihange kollane FIDIC 18.07.

2019

211533 11.09.

2019

14.08.

2020

AS Schöttli Keskkonnatehnika (reg nr 10165908)
4 Uusküla ÜVK torustike ja reoveepumplate II etapi ehitustööd (2 osa) avatud riigihange punane FIDIC 29.07. 2020 224661  30.09.

2020

18.11.

2021

Watercom OÜ, registrikood 11944939
30.09. 2020 18.11. 2021 AS Merko Ehitus Eesti (reg nr 12203636)
5 Uusküla survekanalisatsiooni-torustiku ja reoveemõõdusõlme projekteerimis-ehitustööd avatud riigihange kollane FIDIC IV kv 2020  229788 I kv 2021 IV kv

2021

selgub riigihankel
6 Omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenused hangete 1 ja 3 üle avatud riigihange valge FIDIC 25.04. 2019 208144 19.06. 2019 IV kv

2020

AS Infragate Eesti, registrikood 10845129
7 Omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenused hanke 4 ja 5 üle avatud riigihange valge FIDIC  30.07. 2020 225911 01.10. 2020 IV kv

2021

Tallinna Linnaehituse AS (reg nr 10307171)

 

Hanke alusdokumentide koostamine, hangete elluviimise koordineerimine ja muud vajalikud tegevused projekti nõuetekohaseks ja edukaks elluviimiseks teostakse projektijuht Ranno Mellis poolt (mobiil 5131448, e-post: ranno@ekoekspert.ee).