Euroopa Liidu programmperiood 2014-2020

Projekti nimetus:        Jõelähtme valla Uusküla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine ja laiendamine

Projekti number:         2014-2020.7.01.17-1443

Toetuse rahuldamise otsus (TRO):               21.12.2018 nr 1-25/1176

Projekti abikõlblikkuse periood                      21.12.2018 … 31.12.2020

Projekti kogumaksumus (lisandub käibemaks)                               € 2 801 038,00 eurot

Projekti abikõlblikud kulud (lisandub käibemaks)                            € 2 783 759,00 eurot

o          sh EL Ühtekuuluvusfondi toetuse maksimumsumma         € 1 754 921,45 eurot

(mitte rohkem kui 63,04 % abikõlblikest kuludest)

o          sh omafinantseering (OÜ Loo Vesi ja Jõelähtme vald)        € 1 028 837,55 eurot

Projekti eesmärk on saavutada Jõelähtme valla Uusküla küla tiheasustuspiirkonna ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi (ÜVK) vastavus kehtestatud nõuetele. Abikõlblikud on investeeringud olemasolevate hoonestatud kinnistutele ÜVK liitumise võimaldamiseks, mis paiknevad üle 2000 ie reoveekogumisalal (Tallinn ja ümbrus, RKA0370010).

Toetust antakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ning keskkonnaministri 22.12.2014 määruse nr 59 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Veemajandustaristu arendamine” avatud taotlemise korral“ sätete alusel.

Uusarenduspiirkondade ÜVK väljaehitamine ei ole abikõlblik ehk selliste investeeringute elluviimiseks toetust ei anta.

Projekti asukoht ning planeeritavad torustikud ja pumplad on näha alljärgneval skeemil (suuremas formaadis leiad skeemi ka siit).

Käesoleva projekti raames viiakse ellu alljärgnevad investeeringud:

Ühisveevärk               Ühiskanalisatsioon

Projektiga lisanduvad liitumispunktid                              102                                    375

Projektiga rekonstrueeritavad liitumispunktid                 185                                    1

Lõplikud projekti väljundid selguvad peale projekteerimis- ja ehitustööde elluviimist.

Projekti eeldatav hankeplaan:

nr Hankemenetluse liik Lühiiseloomustus Leping tüüp Hanke algus Lepingu allkirjastamine  

Lepingu lõpp

 

Töövõtja

1 teenuste avatud riigihange ÜVK torustike ja reoveepumplate 2. etapi uurimis-projekteerimistööd EKL 2016 I kv 2019 I kv 2019 IV kv 2019 Selgub riigihanke tulemusel
2 ehitustööde avatud riigihange ÜVK torustike ja reoveepumplate 1. etapi (Uusküla tee piirkond) projekteerimis-ehitustööd kollane FIDIC I kv 2019 II kv 2019 III kv 2020 Selgub riigihanke tulemusel
3 ehitustööde avatud riigihange Veetöötlusjaama, 2.astme pumpla ja reservuaari projekteerimis-ehitustööd kollane FIDIC I kv 2019 II kv 2019 III kv 2020 Selgub riigihanke tulemusel
4 ehitustööde avatud riigihange ÜVK torustike ja reoveepumplate 2. etapi projekteerimis-ehitustööd kollane FIDIC IV kv 2019 IV kv 2019 IV kv 2020 Selgub riigihanke tulemusel
5 teenuste lihtmenetlusega riigihange Omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenused valge FIDIC I kv 2019 II kv 2019 IV kv 2020 Selgub riigihanke tulemusel

Hanke alusdokumentide koostamine, hangete elluviimise koordineerimine ja muud vajalikud tegevused projekti nõuetekohaseks ja edukaks elluviimiseks teostakse projektijuht Ranno Mellis poolt (mobiil 5131448, e-post: ranno@ekoekspert.ee).