Liitumine ÜVK-ga

LIITUMISEST ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA

OÜ-le Loo Vesi kuuluvate ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustikega liitumine on reguleeritud Jõelähtme Vallavolikogu 28.02.2013 määrusega nr 113 „Jõelähtme valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri“, mis on leitav alljärgnevalt veebiaadressilt: https://www.riigiteataja.ee/akt/406032013004

Liituda saab ka ainult ühe teenusega, kui piirkonda on vee-ettevõtja poolt rajatud ainult ühisveevärk või ühiskanalisatsioon. Aga juhul, kui kinnistu piirile on rajatud liitumisvõimalus mõlemale teenusele, siis ainult ühe teenusega liituda ei saa, liitumisleping sõlmitakse sel juhul vee- ja kanalisatsiooniteenusele korraga.

Alljärgnevalt anname lühiülevaate liitumise etappidest:

  1. Tehniliste tingimuste taotluse esitamine

Taotlus tuleb esitada kinnistuomaniku poolt. OÜ Loo Vesi on välja töötanud taotlusvormi, mis on leitav SIITVõimalus on taotlus esitada nii digiallkirjastatult kui ka paberkandjal (posti teel või OÜ Loo Vesi kontorisse kohale tuues).

 

  1. Liitumistingimuste väljastamine vee-ettevõtte poolt

Tehnilised tingimused ÜVK-ga liitumiseks väljastatakse vee-ettevõtte poolt kirjalikult taotluse esitamisest alates esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul.

Tehnilised tingimused on liitumisprojekti koostamise aluseks.

 

  1. Liitumisprojekti tellimine ja vee-ettevõttele kooskõlastamiseks suunamine läbi Ehitisregistri

Vastavalt Ehitusseadustikule tuleb kinnistu veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku rajamisel esitada ehitusteatis ja ehitusprojekt. Nõue ei kehti juhul, kui ÜVK torustike ehitus on lahendatud hoone või mõne muu rajatise projektiga ja sellel on kehtiv ehitusluba.

Ehitusteatis koos projektiga esitatakse vastavalt seadusandlusele Ehitisregistrisse (Www.Ehr.Ee), mille kaudu suunab kohalik omavalitsus selle kooskõlastamisele ka vee-ettevõttele.

Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni liitumisprojekt peab olema koostatud vastavuses õigusaktide ja normdokumentidega. Puuduste korral projektis tuleb seda täiendada.

Projekt peab vastama ka vee-ettevõtte poolt väljastatud tehnilistele tingimustele.

Kui kõik nõuded projektile on täidetud ning saadud ka vajalikud kooskõlastused, väljastab Jõelähtme Vallavalitsus ehitusteatise.

Kinnistu liitumisprojekti koostamise/tellimise korraldab liituja (kinnistuomanik).

 

  1. Liitumislepingu sõlmimine

Peale ehitusteatise väljastamist sõlmitakse kinnistu omanikuga või selle seadusejärgse esindajaga liitumisleping. Selleks esitab liituja vabas vormis taotluse.

Liitumislepinguga täpsustatakse vajadusel liitumistingimusi lähtuvalt liitumisprojektist, määratakse liitumistasu (juhul, kui see kohaldub) ning sätestatakse vajadusel muud nõuded liitumisele.

Liitumistasu määramine ja suurus sõltub liitumispunktide rajamisel kehtinud toetusrahastuse tingimustest ja kokkulepetest.

Uusküla ÜF toetusprojekti piirkonnas on ÜVK-ga liitumislepingu sõlmimine elanikele tasuta.

 

  1. Kinnistusiseste torustike ehitus ja liitmine ÜVK-ga

Kinnistusiseste torustike rajamise korraldab ja kulud katab liituja (kinnistu omanik).

Ehitustöid tuleb teostada vastavalt liitumisprojektile ja –lepingule.

Nii projekteerimis-, kuid eelkõige ehitustööde maksumus sõltub väga mitmest asjaolust, nagu näiteks torustike pikkus, pinnaseolud, taastamistööde mahukus, objekti keerukus. Täpsem hind selgub hinnapakkumuse tulemustest. Soovitame võtta pakkumus mitmelt teostajalt, et välja selgitada parim.

OÜ Loo Vesi teostab ka ise kinnistusiseseid  torustike ehitustöid.

 

  1. Liitumise kontroll, veearvesti paigaldamine ja teostusjoonise esitamine

Enne kinnistusiseste torustike kaevikute tagasitäitmist on vaja võtta ühendust OÜ Loo Vesi telefonil 608 0705 või e-posti aadressil loovesi@loovesi.ee, et leppida kokku aeg teostatud tööde ülevaatuseks ning esmase veearvesti paigaldamiseks.

Esmane veearvesti paigaldatakse vee-ettevõtte kulul.

Liituja kohustuseks on esitada nõuetele vastav kinnistusiseste torustike teostusjoonis.

  1. Teenuse osutamise lepingu sõlmimine

Pärast kontrolli teostamist, teostusjoonise üleandmist OÜ-le Loo Vesi ja veearvesti paigaldamist valmistab OÜ Loo Vesi ette veevarustuse- ja/või reovee ärajuhtimise teenuse osutamise lepingu, mille saadame kliendile allkirjastamiseks. Teenuse osutamise leping sõlmitakse kinnistu omanikuga või ametlikult volitatud esindajaga.