Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise ja puhastamise hinnad

OÜ Loo Vesi veeteenuse hinnad alates 01.01.2024

 
Teenuse nimetus hind km-ta hind km-ga
Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele 1,32 1,61
Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele 1,97 2,40
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele 2,06 2,51
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele 2,65 3,23

Selgitus veehinna kujunemise kohta

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamiseks vajalike kulude osas peetakse eraldi arvestust. Üldiselt on kanalisatsiooniteenus vee teenusest oluliselt kallim, kuna reovee käitlemine on keerulisem ja ressursimahukam tegevus.

Veeteenuse hind kujuneb vastavalt Konkurentsiameti poolt välja töötatud metoodikale. Konkurentsiamet määratleb täpselt, millised kulud ja tegevused peab saama kaetud teenuse hinnaga.

Veeteenuse hind kujundatakse selliselt, et vee-ettevõtjal oleks tagatud:

  1. põhjendatud tegevuskulude katmine;
  2. investeeringud olemasolevate ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks;
  3. keskkonnanõuete täitmine;
  4. kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine;
  5. põhjendatud tulukus vee-ettevõtja poolt investeeritud kapitalilt;
  6. ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, sealhulgas sademeveekanalisatsiooni arendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel konkreetses arenduspiirkonnas, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi.

Veeteenuste hinnad tuleb vee-ettevõttel kinnitada Konkurentsiametis. Hindade kinnitamise protsess on pikk ja põhjalik. Tulud ja kulud vaadatakse hinnataotlemise protsessi jooksul ameti poolt detailselt läbi. Täpset infot vee hinna kujunemise kohta saab Konkurentsiamet kodulehelt  https://www.konkurentsiamet.ee/et/vesi-soojus/vesi/kooskolastatud-hinnad