Uusküla ÜF projekt

Euroopa Liidu programmperiood 2014-2020

Projekti nimetus:         Jõelähtme valla Uusküla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine ja laiendamine

Projekti number:         2014-2020.7.01.18-1443

Toetuse rahuldamise otsus (TRO):                21.12.2018 nr 1-25/1176

TRO muutmise otsus:                        01.04.2020 nr 1-25/611

Projekti abikõlblikkuse periood                      21.12.2018 … 31.12.2021

Projekti kogumaksumus (lisandub käibemaks)                                 € 4 174 428,00 eurot

Projekti abikõlblikud kulud (lisandub käibemaks)                              € 4 062 346,00 eurot

o          sh EL Ühtekuuluvusfondi toetuse maksimumsumma            € 2 980 275,00 eurot

(mitte rohkem kui 73,36 % abikõlblikest kuludest)

o          sh omafinantseering (OÜ Loo Vesi ja Jõelähtme vald)         € 1 194 153,00 eurot

Projekti eesmärk on saavutada Jõelähtme valla Uusküla küla tiheasustuspiirkonna ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi (ÜVK) vastavus kehtestatud nõuetele. Abikõlblikud on investeeringud olemasolevate hoonestatud kinnistutele ÜVK liitumise võimaldamiseks, mis paiknevad üle 2000 ie reoveekogumisalal (Tallinn ja ümbrus, RKA0370010).

Toetust antakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ning keskkonnaministri 22.12.2014 määruse nr 59 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Veemajandustaristu arendamine” avatud taotlemise korral“ sätete alusel.

Kuni käesoleva ajani on Uuskülas kokku kogutav reovesi suunatud puhastamiseks Tallinna reoveepuhastile, kus on baseerutud AS Tallinna Vesi ja OÜ Loo Vesi vahel sõlmitud vastavasisulisele kokkuleppele. Leping lõppes 2019.a lõpus ning selgus, et AS Tallinna Vesi ei nõustu samadel tingimustel lepingut pikendama, kuna Uusküla reoveepumpla, mille kaudu pumbatakse Tallinna ühiskanalisatsioonisüsteemi ka Maardu linna reovesi (samuti plaanitud ka Kroodi Vesi ÜVK piirkonnast kokku kogutava reovee ära pumpamine), on AS Tallinna Vesi kinnitusel juba üle koormatud ja ei ole tehniliselt võimeline enam täiendavat reovett vastu võtma. Täiendava ca ca 8,5 km pikkuse survetorustiku rajamine kuni Priisle teel paikneva, AS-ile Tallinna Vesi kuuluva D2560 reoveekollektori šahtini ei ole OÜ Loo Vesi rahalisi võimekust ega ka ajalist eesmärki aluseks võttes võimalik.

Alternatiiv on olemas – Uusküla reovee suunamine AS Viimsi Vesi omanduses olevasse Muuga reoveepuhastisse, milleks rajatakse 2021.aasta lõpuks reovee ülepumpla, ca 3,2 km reovee survekanalisatsioonitorustikku ning reoveemõõdusõlm.

Projekti raames viiakse ellu alljärgnevad investeeringud:

 • rekonstrueeritakse ca 6 525 m ühisveevärgi torustikke;
 • rajatakse ca 3 340 m ühisveevärgi torustikke;
 • rajatakse ca 9 790 m isevoolseid ühiskanalisatsiooni torustikke;
 • rajatakse ca 4 505 m survekanalisatsiooni torustikke;
 • rajatakse ca 410 m sadeveekanalisatsiooni;
 • paigaldatakse (sh välja vahetamine) 33 tuletõrjehüdranti;
 • paigaldatakse 9 uut reovee ülepumplat;
 • paigaldatakse 1 reoveemõõdusõlm;
 • rekonstrueeritakse 1 puurkaev;
 • rajatakse II astme pumpla koos veereservuaariga;
 • rajatakse veetöötlusjaam;
 • Mitteabikõlbliku investeeringuna rekonstrueeritakse ca 3830 m kraave.

Ühisveevärk                Ühiskanalisatsioon

Projektiga lisanduvad liitumispunktid                               102                                    381

Projektiga rekonstrueeritavad liitumispunktid       190                                    –

Lõplikud projekti väljundid selguvad peale projekteerimis- ja ehitustööde elluviimist.

Kuigi suur osa ÜVK torustike ehitustöödest on külas juba teostatud, siis ÜVK teenuste osutamine on võimalik peale seda, kui on tagatud ka reovee ärajuhtimine Muuga reoveepuhastile, mille eelduseks on vajaliku Nuudi tee magistraaltorustiku ja Oja tn ülepumpla rajamine. Need eeltingimused saavad täidetud 2021. aasta lõpuks.

ÜVKga liitumine on tasuta, kuid kinnistusisene ühendustorustik alates liitumispunktist kuni hooneteni tuleb projekteerida ja välja ehitada kinnistu omaniku enda kulul, kuna kinnistusisesed torustikud ei ole üldjuhul ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) osa.

Liitumise etapid on alljärgnevad (vt ka meie kodulehel toodud täpsem info):

 1. Tehniliste tingimuste taotluse esitamine
 2. Liitumistingimuste väljastamine vee-ettevõtte poolt
 3. Liitumisprojekti tellimine ja vee-ettevõttele kooskõlastamiseks suunamine läbi Ehitisregistri
 4. Liitumislepingu sõlmimine
 5. Kinnistusiseste torustike ehitus ja liitmine ÜVK-ga
 6. Liitumise kontroll, veearvesti paigaldamine ja teostusjoonise esitamine
 7. Teenuse osutamise lepingu sõlmimine

Projekti elluviimiseks on viidud läbi alljärgnevad hanked:

Jrk nrHanke/lepingu nimetusHanke liikLepingu tüüpHanke algusRiigi-hanke numberLepingu algusLepingu lõppTöövõtja
1ÜVK torustike ja reoveepumplate projekteerimis-ehitustööd 1. etapp, Uusküla tee piirkondavatud riigihangekollane FIDIC03.04.201920713129.05.201901.06.2020Watercom OÜ, registrikood 11944939
2ÜVK torustike ja reoveepumplate 2. etapi uurimis-projekteerimistöödavatud riigihangeEKL 201622.02.201920547005.04.2019III kv2021AS Infragate Eesti, registrikood 10845129
3Veetöötlusjaama, 2.astme pumpla ja reservuaari projekteerimis-ehitustöödavatud riigihangekollane FIDIC18.07.201921153311.09.201914.08.2020AS Schöttli Keskkonnatehnika (reg nr 10165908)
4Uusküla ÜVK torustike ja reoveepumplate II etapi ehitustööd (2 osa)avatud riigihangepunane FIDIC29.07. 2020224661 30.09.202018.11.2021Watercom OÜ, registrikood 11944939
30.09. 202018.11. 2021AS Merko Ehitus Eesti (reg nr 12203636)
5Uusküla survekanalisatsiooni-torustiku ja reoveemõõdusõlme projekteerimis-ehitustöödavatud riigihangekollane FIDIC18.11. 2020 22978806.01. 202131.12.2021Watercom OÜ, registrikood 11944939
6Omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenused hangete 1 ja 3 üleavatud riigihangevalge FIDIC25.04. 201920814419.06. 2019IV kv2020AS Infragate Eesti, registrikood 10845129
7Omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenused hanke 4 ja 5 üleavatud riigihangevalge FIDIC 30.07. 202022591101.10. 2020IV kv2021Tallinna Linnaehituse AS (reg nr 10307171)