Teata arvestinäit

* kohustuslikud väljad.
Nimi*
E-post*
Tarbimiskoha aadress*
Külm vesi
Soe vesi
Kastmisvesi

Teated

Novembris 2017 algavad Kostivere aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitustööd

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus otsustas 20.06.2017 toetada OÜ Loo Vesi projekti nr 13545 “Kostivere aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine, I etapp” elluviimist summas 467 737,20 eurot.
OÜ Loo Vesi poolt projekteerimis-ehitustööde teostaja leidmiseks korraldatud riigihankes esitas eduka pakkumuse AS Viimsi Keevitus. Tööde maksumuseks kujuneb eeldatavalt 721 350 eurot, millele lisandub käibemaks.
Tööd viiakse ellu perioodil 14 november 2017 kuni 10 august 2018.
Töö tulemusena luuakse liitumisvõimalus ühisveevärgiga 8-le kinnistule. Hanke mahtu kuulub amortiseerunud veetorustike väljavahetamine Aruküla teel, Ambulatooriumi tn-l, Mõisa teel, Papli tn-l, Raasiku teel, Seene tn-l ja Tiigi tänaval. Uute veetorustike rajamine on plaanitud Seene tn-le ja Mõisa tn osadele hoonestatud kinnistutele ühisveevarustusega liitumise tagamiseks.
Kostivere alevikus paikneb ligikaudu 3,8 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku, millest enamik vajab rekonstrueerimist. Rekonstrueerimist vajav osa on ehitatud ajavahemikul 1965-1980. Käesoleva hanke mahtu kuulub amortiseerunud kanalisatsioonitorustike väljavahetamine Aruküla teel.
Uute kanalisatsioonitorustike rajamine on plaanitud Ambulatooriumi tn, Mõisa tee, Papli tn, Raasiku teel, Seene tn ja Tiigi tn hoonestatud kinnistutele ühiskanalisatsiooniga liitumise tagamiseks. Liitumisvõimalus ühiskanalisatsiooniga luuakse 44-le kinnistule.
Tööde orienteeruvad mahud on alljärgnevad:
– Veetorustike rekonstrueerimine ca 2,2 km
– Veetorustike rajamine ca 0,4 km
– Tuletõrjehüdrantide paigaldamine 8 tk
– Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ca 0,4 km
– Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine ca 1,6 km
– survekanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ca 0,3 km
– Survekanalisatsioonitorustike rajamine ca 0,4 km
– Reovee ülepumplate paigaldamine 3 tk
– Reovee ülepumplate väljavahetamine 1 tk

Täiendava informatsiooni saamiseks palume pöörduda OÜ Loo Vesi poole.

OÜ Loo Vesi juhatus